Dịch vụ

Các quá trình dịch vụ tùy chỉnh

● Phân tích Nhu cầu và thảo luận

● Sản phẩm và quá trình phát triển

● sản xuất Scale-up và thí điểm

● kiểm tra mẫu khách hàng  

● tổng hợp và sản xuất hữu cơ

● dịch vụ sau bán