සේවා

අභිරුචි කළ සේවාව ක්රියාවලිය

● ඉල්ලුම විශ්ලේෂණය සහ සාකච්ඡා

● නිෂ්පාදන සහ සංවර්ධන කි්රයාවලියක්

● පරිමාණ-up හා පධාන නිෂ්පාදන

● පාරිභෝගික මුත්රා සාම්පලය පරීක්ෂා  

● කාබනික සංස්ලේෂණය හා නිෂ්පාදන

● පසු පාවිච්චි සේවා