ෙකමිකල් ලිමිටඩ් FEIMING. කාබනික දෘෂ්ටි-ඉලෙක්ට්රොනික ද්රව්ය, ඒකභාජක (polyimide ඒකභාජක), සහ විශේෂිත රසායන විශේෂඥ සමාගමක්. 2010 දී එහි ස්ථාපිත කළ දා පටන්, සමාගම නිෂ්පාදන ගුණාත්මක සම්පූර්ණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කර ඇත, එය රටවල් 50 කට වඩා වැඩි වූ පාරිභෝගිකයන් වෙත උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන හා සතුටුදායක ෙසේවා සැපයූ කර ඇත. අපගේ නිෂ්පාදන හා තවත් බොහෝ ඉලෙක්ට්රොනික ද්රව්ය, ඉහළ කාර්ය ද්රව්ය, අවර්ණ polyimide චිත්රපට, ඖෂධ හා නව බලශක්ති ආදිය යොදා ගැනේ

වැඩිදුර කියවන්න

නව පැමිණීම්