خدمتونه

د دودیزه خدمتونو پروسو

● تقاضا تحليل او بحث

● د محصول او د پروسې د پرمختګ

● Scale-up او ازمايښتي تولید

● د پیرودونکو د امتحان نمونه  

● Organic ترکيب او توليد

● وروسته-خرڅلاو د خدمتونو