सेवाहरू

अनुकूलित सेवाको प्रक्रियाहरू

● माग विश्लेषण र छलफल

● उत्पादन र प्रक्रिया विकास

● स्केल-अप र चालक उत्पादन

● ग्राहक नमूना परीक्षण  

● जैविक संश्लेषण र उत्पादन

● पछि-बिक्री सेवा