үйлчилгээ

өөрчилж үйлчилгээний үйл явц

● эрэлт дүн шинжилгээ хийх, хэлэлцүүлэг

● Бүтээгдэхүүн үйл явц хөгжлийн

● Scale хүртэл, туршилтын үйлдвэрлэл

● Хэрэглэгчийн жишээ тест  

● Органик синтез, үйлдвэрлэл

● дараа борлуулах үйлчилгээ