услуги

Процесите на кориснички услуги

● побарувачката анализа и дискусија

● за производот и процесот на развој

● скала-up и пилот производство

● тест примерок за корисници  

● органска синтеза и производство

● по-продажба на услуги