សេវាកម្ម

ដំណើរការនៃសេវាប្ដូរតាមបំណង

●ការវិភាគតម្រូវការនិងការពិភាក្សា

●ការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងដំណើរការ

●ផលិតធ្វើមាត្រដ្ឋានឡើងនិងសាកល្បង

●ការធ្វើតេស្តគំរូរបស់អតិថិជន  

●ការសំយោគសរីរាង្គនិងផលិត

●សេវាកម្មក្រោយពេលលក់