خدمات

فرآیندهای خدمات سفارشی

● تجزیه و تحلیل تقاضا و بحث و گفتگو

● محصولات و فرایند توسعه

● مقیاس و پایلوت تولید

● آزمون نمونه و ضوابط  

● سنتز آلی و تولید

● خدمات پس از فروش